close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
سنجنده های ماهواره TERRA

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

سنجنده های ماهواره TERRA

سنجنده ATSR (Along- Track Scanning Radiometers)

ATSR محصول مشترک دانشگاه های بریتانیا و موسسات تحقیقاتی تحت نظر آزمایشگاه Rutterford Appeton در انگلیس، است، که سه کانال فروسرخ حرارتی که روی 7/3 ، 8/10 ، 12 میکرومتر متمرکز هستند و ، یک کانال فروسرخ که روی 6/1 میکرومتر متمرکز است، دارد. این کانال های حرارتی متناظر با باند های 3، 4، 5 سنجنده ی AVHRR ماهواره ی NOAA هستند. هدف اولیه این دستگاه انجام اندازه گیری های دقیق دمای سطح دریا در سطح جهانی به منظور تحقیقات آب و هوایی است. این دستگاه روی ماهواره ERS_1 که در جولای 1991 به فضا پرتاپ شد، نصب شده است. ASTER-2 ، پیشرفته ASTER بوده و کانال هایی اضافی با طول موج های 555/0 ، 659/0 ، 865/0 میکرومتر داشته و هدف آن کاربری اراضی است. این دستگاه روی ماهواره ERS_2 که در آوریل 1995 به فضا پرتاب شد ، نصب است. ATSR دستگاهی جالب توجه بوده به طوری که دو دید از یک تارگت در زوایای متفاوت فراهم می آورد. یک دید از نادیر و دیگری ، دید در جهت رو به جلو است. هر دید  شامل یک سیستم کالیبراسیون درونی است. بنابرین روی داده ها می توان تصحیحات هندسی ناشی از اتمسفر ( که می تواند از دو دید برآورد شود ) را اعمال کرد ونیز آنها دقیق تر کالیبره می شوند. سنجنده حرارتی دارای دقت اسمی 05/0  است. این سنجنده تصاویری با توان تفکیک مکانی 1 کیلومتر در پهنای گذر 500 کیلومتر فراهم می آورد.

 

سنجنده ASTER

سنجنده ژاپنی ASTER یکی از سنجنده های تصویربرداری حمل شده توسط ماهواره Terra است. ASTER یک سنجنده چند طیفی با  توان طیفی بالا است، که داده ها را در سه حیطه طیغی با استفاده از یک رادیو متر جداگانه برای هر ناحیه ، اخذ میکند. حیطه های طیفی که تصاویر در آنها اخذ می شوند ، حیطه های مرئی و مادون قرمز نزذیک (VNIR)، مادون قرمز کوتاه موج (SWIR) و مادون قرمز گرمایی(TIR) هستند ( جدول 2-4). تصاویر دریافتی در سه حیطه طیفی دارای توان تفکیک مکانی متفاوت هستند. توان تفکیک باندهای VNIR ، 15 متر است. باند های SWIR دارای توان تفکیک مکانی 30 متر بوده ، در حالیکه تصاویر مادون قرمز گرمایی ، دارای تفکیک مکانی 90 متر دارند. تعداد باند ها، دامنه طیفی ، و دقت مطلق 14 باند این سنجنده در جدول 2-4 آورده شده است.

 

 

جدول 2-4 باندهای طیفی ASTER ، مجموعا داده های استر به سه قسمت VNIR، SWIR و TIR تقسیم می شوند. قدرت تفکیک هر یک به ترتیب 15 ، 30 و 90 متر می باشد. عرض نوار 60 کیلومتر است. داده ها در باند های 1 تا 9 در 256 سطح کوانتیزه می شوند. باند های TIR در 12 بیت کوتنتیزه می شوند.

Cross- track pointing(0)

دقت مطلق

دامنه طیفی

شماره باند

ناحیه طیفی

 

24

 

 

0/52_0/60

1

 

 

VNIR

0/63_0/69

2

0/78_0/86

3N

0/78_0/86

3B

 

 

 

 

 

1/600_1/700

4

 

 

 

 

SWIR

2/145_2/185

5

2/185_2/225

6

2/235_2/285

7

2/295_2/365

8

2/360_2/430

9

 

8/475_8/825

11

 

 

TIR

 

8/925_9/275

12

 

10/25_10/95

13

 

10/95_11/65

14

 

ASTER مشخصه های جانبی دارد. نخست ، توان تفکیک مکانی باند VNIR از هر دو سنجنده +ETM لندست یا SPOT_HRV بیشتر است. سنجنده ASTER همانند HRV ، نشانه رو است، یعنی  درجه خارج از نادیر را برداشت کند و دو رادیومتر دیگر می توانند تا  درجه خارج از نادیر را نگاه کنند. وجود چندین باند در هر دو ناحیه SWIR و TIR از  ASTER یک دستگاه بی همتا می سازد. باندهای متعدد در این ناحیه طیفی در بررسی های زمین شناسی بسیار ارزشمند است.

ASTER با دو باند طیفی ، محدوده 78/0_86/0 میکرومتر را می پوشاند. یکی از آنه باند 3N و دیگری باند 3B خوانده می شود. باند 3N به صورت قائم به زمین نگاه می کند در حالیکه باند 3B با زاویه 6/27 درجه به عقب نگاه می کند تصاویر اخذ شده در این دو باند مادون قرمز نزدیک می توانند برای تولید زوج عکس و درنهایت تولید مدل های رقومی زمین بکار می روند.

سنجنده MODIS

MODIS یک دستگاه با میدان دید وسیع است که توسط هر دو ماهواره آمریکایی Terra و Aqua ، حمل می شود. ماهواره Terra در زمان 10:30 و ماهواره Aqua در زمان 13:30 از استوا می گذرند؛ به این ترتیب دو دستگاه MODIS می توانند در گرداوری اطلاعات مربوط به تغییرات روزانه در رادیانس فراز آمده که با مشخصه ها و شرایط سطح زمین ، متغییرهای اقیانوسی و جوی مرتبطند، به کار گرفته شوند. MODIS یک رادیومتر و دارای آینه اسکن کننده است. که در 36 باند طیفی از405/0 میکرومیتر 835/14 میکرومتر (جدول 2-2) اندازه گیری می کند.

در بخش روزانه مدار ، باندهای 1 تا 36 و باندهای 20 تا 36 در طول بخش شبانه مدار جمع آوری می شوند. توان تفکیک باند های 1 و 2 ، 250 متر است. باند های 3 تا 7 دارای توان تفکیک مکانی 500 متر هستند در حالیکه باند های دیگر (8 تا 36) دارای توان تفکیک مکانی 1 کیلومتر در نادیر هستند برآوردهایی از ویژگی های سطح زمین توسط باندهای با توان تفکیک بالاتر (1تا 7) و اندازه گیری های اقیانوسی و جوی با استفاده از توان تفکیک پایین تر (اکیلومتر) برآورد می شود. پهنای گذر 2330 کیلومتر است. و به این ترتیب هر نقطه روی سطح زمین دست کم یکبار در هر دو روز دیده می شود. داده های MODIS از طریق ماهواره TDRS به NM، White Sands و سپس به مرکز فضایی  Goddard برای پردازش های بیشتر، منتقل می شوند.

 

 

 

 

 

جدول 2-2 باندهای موجی MODIS و کاربرد آنها

کاربرد

رنج ( میکرومتر)

شماره باند

تغییر شکل پوشش زمینی مستقل ، کلروفیل پوشش گیاهی

0.620-0.670

1

تغییر شکل پوشش زمینی، گیاهی و میزان ابر

0.841-0.876

2

تفاوت های پوشش گیاهی از آب

0.459-0.479

3

پوشش گیاهی سبز

0.545-0.565

4

تفاوت های کاناپه از برگ

1.230-1.250

5

تفاوت های برف از ابر

1.628-1.652

6

خواص خشکی و ابر

2.105-2.155

7

کلرفیل

0.405-0.420

8

کلرفیل

0.438-0.448

9

کلرفیل

0.483-0.493

10

کلرفیل

0.526-0.536

11

رسوبات

0.546-0.556

12

جو ، رسوبات

جو، رسوبات

0.662-0.672

0.662-0.672

13h

13I

تشعشع نور سفید کلروفیل

تشعشع نور سفید کلروفیل

0.673-0.683

0.673-0.683

14h

14I

خواص ذرات ریز در هوا(Aerosol)

0.743-0.753

15

خواص ذرات ریز در هوا، جو

0.862-0.877

16

خواص جوی ، و ابر

0.890-0.920

17

خواص جوی ، و ابر

0.931-0.941

18

خواص جوی ، و ابر

0.915-0.965

19

درج حرارت سطح دریا

3.660-3.840

20

آتش سوزی جنگلها و آتش فشانها

3.929-3.989

21

درجه حرارت سطح و ایر

3.929-3.989

22

درجه حرارت سطح و ایر

4.020-4.080

23

درجه حرارت تروپسفر و گسیختگی ابر

4.433-4.498

 

درجه حرارت تروپسفر و گسیختگی ابر

4.482-4.549

 

درجه حرارت تروپسفر و گسیختگی ابر

1.360-1.390

 

رطوبت میانی تروپسفر

6.535-6.895

 

رطوبت بالایی تروپسفر

7.175-7.475

 

درجه حرارت سطح

8.400-8.700

 

ازن کلی

9.580-9.880

 

درجه حرارت سطح، ابر و اتش سوزی جنگلها و آتش فشانها

10.780-11.280

 

درجه حرارت سطح، ابر و اتش سوزی جنگلها و آتش فشانها و ارتفاع ابرها

11.770-12.270

 

گسیختگی ابر و ارتفاع ابر

13.185-13.785

 

گسیختگی ابر و ارتفاع ابر

13.485-13.785

 

گسیختگی ابر و ارتفاع ابر

13.785-14.085

 

گسیختگی ابر و ارتفاع ابر

14.085-14.385

 

       

 


+ نوشته شده در19 / 11 / 1395ساعت 23:57توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 94

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب