close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب

 1ـ سازمان‌، سازمان‌ حفاظت‌ محيط ‌زيست‌.
 2ـ شورايعالي‌ شورايعالي‌ حفاظت‌ محيط ‌زيست‌.
 3ـ آلودگي‌ آب‌: تغيير مواد محلول‌ يا معلق‌ يا تغيير درجه‌ حرارت‌ و ديگر خواص‌ فيزيكي‌ و شيميايي‌ و بيولوژيكي‌ آب‌ در حدي‌ كه‌ آن‌ را براي‌ مصرفي‌ كه‌ براي‌ آن‌ مقرر است‌ مضر يا غيرمفيد سازد.
 4ـ مواد آلوده‌كننده‌ آب‌ (آلوده‌كننده‌): هر نوع‌ مواد يا عوامل‌ فيزيكي‌ و شيميايي‌ بيولوژيك‌ كه‌ باعث‌ آلودگي‌ آب‌ گرديده‌ يا به‌ آلودگي‌ آن‌ بيفزايد.
 5ـ منابع‌ مولد آلودگي‌ آب‌ (منابع‌ آلوده‌كننده‌): هرگونه‌ منبعي‌ كه‌ فعاليت‌ يا بهره‌برداري‌ از آن‌ موجب‌ آلودگي‌ آب‌ مي‌شود كه‌ شامل‌ منابع‌ صنعتي‌، معدني‌، كشاورزي‌ و دامداري‌، شهري‌ و خانگي‌، خدماتي‌ و درماني‌ و متفرقه‌ مي‌باشد.
 6ـ فاضلاب‌: هر نوع‌ ماده‌ مايع‌ زائد حاصل‌ از فعاليت‌هاي‌ صنعتي‌ يا كشاورزي‌ و دامداري‌ يا شهري‌، بيمارستاني‌ و آزمايشگاهي‌ و خانگي‌ كه‌ به‌ آب‌ يا خاك‌ تخليه‌ گردد.

 

 7ـ مواد زائد جامد: هرگونه‌ ماده‌ جامدي‌ كه‌ عرفاً زائد محسوب‌ مي‌شود مانند زباله‌، خاكروبه‌، خاكستر، جسد حيوانات‌، ضايعات‌ مراكز شهري‌ و صنعتي‌ و زوايد حاصل‌ از تصفيه‌، اعم‌ از شيميايي‌ و بيولوژيك‌ و همچنين‌ فضولات‌ انساني‌ و حيواني‌ و مواد زايد بيمارستانها و غيره‌.
 8ـ آبهاي‌ پذيرنده‌: كليه‌ آبهاي‌ سطحي‌ و زيرزميني‌ از جمله‌ قنوات‌، چاهها و سفره‌ آبهاي‌ زيرزميني‌ و چشمه‌ها و نيز درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و نهرها و تالابها و آبگيرها و بركه‌ها كه‌ فاضلاب‌ و مواد زائد جامد به‌ آنها تخليه‌ شده‌ يا در آنها نفوذ مي‌كند.
 9ـ آبهاي‌ ايران‌: كليه‌ آبهاي‌ داخلي‌ و ساحلي‌ و درياي‌ سرزميني‌ كه‌ تحت‌ حاكميت‌دولت‌جمهوري‌اسلامي‌ايران‌ قرار دارد.
 10ـ رقيق‌ كردن‌: كاهش‌ غلظت‌ مواد آلوده‌كننده‌ در فاضلاب‌ از طريق‌ اختلاط‌ با آب‌ يا آب‌ پذيرنده‌.
 11ـ وسايل‌ و روشهاي‌ مناسب‌: مناسب‌ترين‌ وسايل‌ يا روشهايي‌ كه‌ استفاده‌ آن‌ با توجه‌ به‌ شرايط‌ محلي‌، درجه‌ پيشرفت‌ و امكانات‌ علمي‌ و فني‌ و هزينه‌هاي‌ مربوط‌، رفع‌ يا كاهش‌ مؤثر آلوده‌كننده‌ها را امكان‌پذير مي‌سازد.
 12ـ ميزان‌ و معيار (استاندارد): حدود مجاز و مشخصات‌ ويژه‌اي‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اصول‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط ‌زيست‌ براي‌ آلوده‌كننده‌ها و جلوگيري‌ از آلودگي‌ آب‌ تعيين‌ مي‌شود.
 13ـ مسئول‌: شخص‌ حقيقي‌ كه‌ اداره‌ يا تصدي‌ منابع‌ مواد آلودگي‌ از قبيل‌ كارخانجات‌، كارگاهها و ساير تأسيسات‌ صنعتي‌ را خواه‌ براي‌ خود، خواه‌ به‌ نمايندگي‌ از طرف‌ شخص‌ يا اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ ديگر به‌ عهده‌ داشته‌ يا شخصاً به‌ طرق‌ مختلف‌ عامل‌ ايجاد آلودگي‌ است‌.
 14ـ مواد زائد سمي‌ و خطرناك‌: هر نوع‌ ماده‌ زائد آلوده‌كننده‌ يا تركيبي‌ از مواد و ضايعاتي‌ كه‌ داراي‌ قدرت‌ صدمه‌ و آسيب‌ زياد به‌ سلامت‌ انسان‌ يا ساير موجودات‌ زنده‌ يا گياهان‌ بوده‌ يا بر اثر تماس‌ و تكرار داراي‌ عوارض‌ سوء در آنها باشد و قابليت‌ آلوده‌ ساختن‌ آب‌ را دارد.
 ماده‌ 2ـ اقدام‌ به‌ هر عملي‌ كه‌ موجبات‌ آلودگي‌ آب‌ را فراهم‌ نمايد ممنوع‌ است‌.
 ماده‌ 3ـ سازمان‌ با همكاري‌ وزارتخانه‌هاي‌ نيرو، كشاورزي‌، جهادسازندگي‌، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانهاي‌ ذيربط‌ حسب‌ مورد نسبت‌ به‌ بررسي‌ و شناسايي‌ كيفيت‌ آبهاي‌ ايران‌ از لحاظ‌ آلودگي‌ اقدام‌ خواهد نمود.
 تبصره‌ 1ـ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌ در مورد آبهاي‌ مشروب‌ از مرحله‌ آبگير طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ خود عمل‌ مي‌نمايد.
 تبصره‌ 2ـ در مورد آلودگي‌ آبهاي‌ درياها و درياچه‌ها همچنين‌ رودخانه‌هاي‌ مرزي‌ با مواد نفتي‌ به‌ موجب‌ قانون‌ حفاظت‌ دريا و رودخانه‌هاي‌ مرزي‌ از آلودگي‌ با مواد نفتي‌ عمل‌ خواهد شد.
 ماده‌ 4ـ سازمان‌ موظف‌ است‌ نسبت‌ به‌ شناسايي‌ منابع‌ مختلف‌ مولد آلودگي‌ آب‌ به‌ طريق‌ مقتضي‌ اقدام‌ نمايد. مسئولين‌ موظفند اطلاعات‌ و مدارك‌ مورد نياز را در صورت‌ درخواست‌ در اختيار سازمان‌ قرار دهند.
 تبصره‌ 1ـ وزارتخانه‌هاي‌ كشور، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، كشاورزي‌، نيرو، صنايع‌، معادن‌ و فلزات‌ و جهادسازندگي‌ و حسب‌ مورد ساير مؤسسات‌ ذيربط‌ همكاري‌ لازم‌ را با سازمان‌ در اجراي‌ مفاد اين‌ ماده‌ معمول‌ خواهند داشت‌.
 تبصره‌ 2ـ اطلاعات‌ و مداركي‌ كه‌ جنبه‌ محرمانه‌ دارد و توسط‌ مسؤلين‌ در اختيار سازمان‌ گذارده‌ مي‌شود محرمانه‌ تلقي‌ شده‌ و جز در موارد قانوني‌ مورد استفاده‌ قرار نخواهد گرفت‌.
 ماده‌ 5ـ استانداردهاي‌ مربوط‌ به‌ آلودگي‌ آب‌ با ذكر روشهاي‌ سنجش‌ و ساير مقررات‌ مربوط‌ توسط‌ سازمان‌ و با همكاري‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ مذكور در ماده‌ (3) اين‌ آيين‌نامه‌ تهيه‌ و به‌ مورد اجراء گذارده‌ مي‌شود.
 تبصره‌ـ در مورد مقررات‌ مربوط‌ به‌ تخليه‌ هر نوع‌ فاضلاب‌ به‌ شبكه‌ عمومي‌ فاضلاب‌ شهر و جمع‌آوري‌، نگهداري‌ و حمل‌ و دفع‌ مواد زائد جامد كميسيون‌ دائمي‌ متشكل‌ از نمايندگان‌ تام‌الاختيار وزارتخانه‌هاي‌ نيرو، بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكي‌، كشور، صنايع‌، معادن‌ و فلزات‌ و سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ و ساير سازمانهاي‌ مسوول‌ آب‌ و فاضلاب‌ شهري‌ در وزارت‌ كشور تشكيل‌ و تصميمات‌ اتخاذ شده‌ به‌ مرحله‌ اجراء گذارده‌ خواهد شد.
 ماده‌ 6ـ طبقه‌بندي‌ كلي‌ آبهاي‌ پذيرنده‌ اعم‌ از سطحي‌ و زيرزميني‌ و درياچه‌ها و آبهاي‌ ساحلي‌ با توجه‌ به‌ قدرت‌ جذب‌ و تصفيه‌ طبيعي‌ آلوده‌كننده‌ها بر حسب‌ اولويتها و به‌ تدريج‌ توسط‌ سازمان‌ با همكاري‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ مذكور در ماده‌ (3) اين‌ آيين‌نامه‌ تعيين‌ و اعلام‌ خواهد شد.
 ماده‌ 7ـ سازمان‌ موظف‌ است‌ طبق‌ برنامه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ از فاضلاب‌ و مواد زائد جامد منابع‌ آلوده‌كننده‌ نمونه‌برداري‌ و نوع‌ و ميزان‌ آلودگي‌ هر يك‌ از اين‌ منابع‌ را مشخص‌ نمايد. در صورتي‌ كه‌ شدت‌ آلودگي‌ هر يك‌ از منابع‌ آلوده‌كننده‌ بيش‌ از استانداردهاي‌ موضوع‌ ماده‌ (5) اين‌ آيين‌نامه‌ باشد سازمان‌ مراتب‌ را كتباً به‌ مسوول‌ مربوط‌ اخطار خواهد نمود كه‌ در رفع‌ آلودگي‌ اقدام‌ نمايد. در اين‌ اخطاريه‌ نوع‌ آلودگي‌ و ميزان‌ آن‌ و همچنين‌ مهلت‌ رفع‌ آلودگي‌ كه‌ متناسب‌ با امكانات‌ تعيين‌ مي‌گردد صريحاً قيد خواهد شد.
 تبصره‌ـ در مورد شهركها و مجتمع‌هاي‌ صنعتي‌ كه‌ داراي‌ سيستم‌ فاضلاب‌ عمومي‌ هستند از فاضلاب‌ عمومي‌ شهركها و مجتمع‌هاي‌ صنعتي‌ و غيرصنعتي‌ نمونه‌برداري‌ شده‌ و اقدامات‌ لازم‌ براي‌ رفع‌ آلودگي‌ با مسئوليت‌ شركت‌ و مجتمع‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. در مواردي‌ كه‌ واحدهاي‌ مستقر در اين‌ شهركها و مجتمع‌ها فاضلاب‌ صنعتي‌ حاوي‌ مواد مسموم‌ فلزات‌ سنگين‌ داشته‌ باشند و از طريق‌ سيستم‌ فاضلاب‌ عمومي‌ قابل‌ كنترل‌ نباشد بنا به‌ تشخيص‌ سازمان‌ حفاظت‌ محيط‌زيست‌ واحد مزبور موظف‌ به‌ ايجاد تصفيه‌ خواهد بود.
 ماده‌ 8ـ مسئولين‌ مكلفند ظرف‌ مهلت‌ مذكور در اخطاريه‌ نسبت‌ به‌ رفع‌ آلودگي‌ در حد استاندارد اقدام‌ كنند در غير اين‌ صورت‌ براساس‌ ماده‌ (11) قانون‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌زيست‌ از فعاليت‌ يا بهره‌برداري‌ منبع‌ مربوط‌ تا رفع‌ آلودگي‌ جلوگيري‌ خواهد شد.
 ماده‌ 9ـ در صورتي‌ كه‌ مسوول‌ منبع‌ آلوده‌كننده‌ با دلايل‌ و مدارك‌ قابل‌ قبول‌ سازمان‌ اثبات‌ نمايد كه‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر در اخطاريه‌ رفع‌ آلودگي‌ عملي‌ نمي‌باشد سازمان‌ مي‌تواند مهلت‌ اضافي‌ مناسب‌ براي‌ اين‌ گونه‌ منابع‌ قائل‌ شود مشروط‌ بر اينكه‌ ادامه‌ فعاليت‌ اين‌ منابع‌ خطرات‌ جدي‌ براي‌ سلامت‌ انسان‌ و ساير موجودات‌ زنده‌ در بر نداشته‌ باشد.
 ماده‌ 10ـ سازمان‌ در اجراي‌ وظايف‌ قانوني‌ خود مجاز است‌ هر يك‌ از منابع‌ آلوده‌كننده‌ را توسط‌ مأمورين‌ خود مورد بازرسي‌ قرار دهد، در صورتي‌ كه‌بازرسي‌ هر يك‌ از منابع‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ ديگر مستلزم‌ كسب‌ اجازه‌ از دادستان‌ باشد نسبت‌ به‌ اخذ نمايندگي‌ دادستان‌ اقدام‌ خواهد شد.
 تبصره‌ـ مسئولين‌ مكلفند در اجراي‌ مفاد اين‌ آيين‌نامه‌ همكاري‌ لازم‌ را با مأمورين‌ سازمان‌ به‌ عمل‌ آورند.
 ماده‌ 11ـ وزارتخانه‌هاي‌ صنايع‌، كشور، كشاورزي‌ و جهادسازندگي‌ هنگام‌ صدور مجوز احداث‌ و توسعه‌ واحدها و مجتمع‌هاي‌ صنعتي‌ـ معدني‌ـ كشاورزي‌ـ دامداري‌ـ مرغداري‌ و كشتارگاه‌ يا ساير مراجع‌ صدور مجوز واحدها و مجتمع‌هاي‌ فوق‌ الذكر موظفند استانداردها و مقررات‌ لازم‌ الرعايه‌ موضوع‌ ماده‌ (5) اين‌ آيين‌نامه‌ را به‌ متقاضيان‌ ابلاغ‌ نمايند.
 صدور پروانه‌ بهره‌برداري‌ از واحدهاي‌ مذكور موكول‌ به‌ رعايت‌ استانداردها و مقررات‌ فوق‌الذكر است‌.
 ماده‌ 12ـ مراجع‌ مربوط‌، رونوشت‌ پروانه‌ تأسيس‌ و بهره‌برداري‌ صادر شده‌ براي‌ واحدهاي‌ مذكور در ماده‌ (11) را به‌ سازمان‌ ارسال‌ خواهند داشت‌.
 ماده‌ 13ـ وزارتخانه‌هاي‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، كشور و شهرداريها و سازمانها و واحدهاي‌ تابع‌ آنها حسب‌ مورد هنگام‌ تهيه‌ طرح‌هاي‌ جامع‌ و هادي‌ شهرها، شهركها و مجتمع‌هاي‌ مسكوني‌ و بهداشتي‌ و شهرداريها موقع‌ صدور پروانه‌ در شهرها، استانداردها و مقررات‌ موضوع‌ ماده‌ (5) اين‌ آيين‌نامه‌ را بايد به‌ اطلاع‌ طراحان‌ و مجريان‌ مربوط‌ برسانند.
 ماده‌ 14ـ تخليه‌ و پخش‌ فاضلاب‌ يا هر نوع‌ ماده‌ آلوده‌كننده‌ از منابع‌ متفرقه‌ به‌ آبهاي‌ پذيرنده‌ به‌ ميزان‌ بيش‌ از حد استاندارد ممنوع‌ است‌. انواع‌ و طبقه‌بندي‌ منابع‌ آلوده‌كننده‌ و متفرقه‌ توسط‌ سازمان‌ و با همكاري‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ ذيربط‌ تعيين‌ خواهد شد.
 ماده‌ 15ـ در مواردي‌ كه‌ سازمان‌ بنابر دلايل‌ كافي‌ تشخيص‌ دهد كاهش‌ يا از بين‌ بردن‌ آلودگي‌ ناشي‌ از منابع‌آلوده‌كننده‌ موجود از طريق‌ ديگر بجز انتقال‌ آنها به‌ نقاط‌ مناسب‌ امكان‌پذير نمي‌باشد، طرحي‌ در اين‌ مورد با همكاري‌ وزارتخانه‌هاي‌ كشاورزي‌، جهادسازندگي‌، صنايع‌، مسكن‌ و شهرسازي‌، نيرو و كار و اموراجتماعي‌ تهيه‌ و پس‌ از تصويب‌ هيأت‌ وزيران‌ به‌ مورد اجراء خواهد گذاشت‌.
 ماده‌ 16ـ سازمان‌ مجاز است‌ در مواقعي‌ كه‌ ضرورت‌ ايجاب‌ نمايد استفاده‌ از وسايل‌ و روشهاي‌ مناسب‌ را براي‌ منابع‌ متفرقه‌ برقرار نمايد.
 ماده‌ 17ـ رقيق‌ كردن‌ در مرحله‌ تخليه‌ به‌ عنوان‌ تصفيه‌ ممنوع‌ است‌ مگر در موارد خاصي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ سازمان‌ خطرات‌ آلودگي‌ محيط‌زيست‌ را در بر نداشته‌ باشد.
 ماده‌ 18ـ مسئولين‌ مكلفند تدابيري‌ اتخاذ نمايند تا در مواقع‌ اضطراري‌ كه‌ تصفيه‌ فاضلابها به‌ هر علتي‌ متوقف‌ مي‌شود از تخليه‌ مستقيم‌ فاضلاب‌ به‌ آبهاي‌ پذيرنده‌ خودداري‌ نمايند.
 ماده‌ 19ـ در مواردي‌ كه‌ به‌ استناد ماده‌ (11) قانون‌ حفاظت‌ و بهسازي‌ محيط‌زيست‌ و تبصره‌ آن‌ دستور ممانعت‌ از كار و فعاليت‌ كارخانه‌ يا كارگاهي‌ صادر مي‌شود، مراتب‌ به‌ دادستان‌ حوزه‌ قضايي‌ مربوط‌ براي‌ صدور دستورهاي‌ لازم‌ اعلام‌ مي‌شود.
 ماده‌ 20ـ سازمان‌ به‌ منظور پيشگيري‌ از آلودگي‌ آب‌ و تشويق‌ كليه‌ مسئولين‌ منابع‌ آلوده‌كننده‌ به‌ رفع‌ آلودگي‌ و ايجاد انگيزه‌ براي‌ يافتن‌ وسايل‌ و روشهاي‌ مناسب‌ و تحقيق‌ در اين‌ زمينه‌ تدابير لازم‌ را اتخاذ و به‌ مورد اجراء خواهند گذاشت‌.
 ماده‌ 21ـ تشريفات‌ ابلاغ‌ اخطاريه‌ توسط‌ سازمان‌ به‌ مسئولين‌ منابع‌ آلوده‌كننده‌ تابع‌ قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ مي‌باشد.
 ماده‌ 22ـ چنانچه‌ تخلف‌ از مقررات‌ اين‌ آيين‌نامه‌ موجب‌ ورود هرگونه‌ خسارت‌ به‌ محيط‌زيست‌ آبزيان‌ و منابع‌ طبيعي‌ شود، دادگاه‌ حسب‌ درخواست‌ سازمان‌، مسئولين‌ را به‌ پرداخت‌ و جبران‌ خسارت‌ وارد شده‌ محكوم‌ خواهد كرد.

 آيين‌نامه‌ جلوگيري‌ از آلودگي‌ آب‌ (موضوع‌ تصويبنامه‌ شماره 90302 مورخ 1364/9/28 ) لغو مي‌شود.


+ نوشته شده در19 / 11 / 1395ساعت 1:33توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 20

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب