close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
توصيف پديده سيل

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

توصيف پديده سيل

ساختمانها، تاسيسات، باغها، کشتزارها و منابع طبيعى گردد.

آگاهى‌هاى عمومى

آئين نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيلها و مرداب ها و برکه هاى طبيعى

هر نوع تصرف د ر بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و برکه هاى طبيعى منوط به موافقت کتبى و قبلى وزارت نيرو است. به استناد اصل يک صد و سى و هشت قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و اختيار حاصل از تبصره 1 ماده 2 قانون توزيع عادلانه آب آئين نامه تعيين حد بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و برکه هاى طبيعى را به شرح زير تصويب مى نمايد:

ماده 1ـ اصطلاحات مندرج در اين آئين نامه از نظر اجراى مقررات آن در معانى ذيل به کار برده شده است:

 


الف - رودخانه : مجرائى است طبيعى که آب بطور دائم يا فصلى در آن جريان داشته باشد.

ب - نهر طبيعى : مجرائى است طبيعى که آب بطور دائم يا فصلى در آن جريان داشته و داراى حوضه آبريزى مشخصى نباشد.

ج - نهر سنتى : مجراى آبى است که بوسيله اشخاص به صورت غيرمدرن احداث شده باشد.

د- مرادب : زمين باتلاقى مسطح و پستى است که داراى يک يا تعدادى آبراهه باشد و معمولاً درصد بزرگ دريا زير آب رود همچنين اراضى پستى که در مناطق غيرساحلى در فصول بارندگى و سيلاب غرقاب شده و معمولاً در تمام سال حالت باتلاقى داشته باشد.

ه - برکه : اراضى پستى است که در اثر جريان سطحى و زيرزمينى، آب در آنها جمع شده و باقى مى ماند.

و- مسيل : مسيل مجرائى طبيعى است که سيل حاصله از باران و برف و رگبارها موقتاً در آن جريان پيدا مى کند

ز- مسيل متروکه : مجرائى است طبيعى که تحت تاثير عوامل طبيعى يا غيرطبيعى امکان حدوث سيبلاب در آن وجود نداشته باشد.

ح - بستر : آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است که در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيک و داغاب و حداکثر طغيان با دوره هاى برگشت مختلف وسيله وزارت نيرو و يا شرکت هاى آب منطقه اى و آب و برق خوزستان تعيين مى شود.

دوره برگشت طغيان رودخانه ها در محدوده شهرها طبق مصوبه شوراى عالى شهرسازى و معمارى تعيين و جهت برآورد سيبلاب با تناوب مورد نظر به وزارت نيرو و شرکت هاى آب منطقه اى و آب برق خوزستان اعلام مى گردد.

تعيين بستر در خارج از محدوده شهرها براساس حداکثر طغيان با دوره برگشت 25 ساله بوسيله وزارت نيرو و شرکت هاى آب منطقه اى و آب برق خوزستان تعيين مى شود و در مناطقى که ضرورت ايجاب نمايد سيلاب با دوره برگشت کمتر يا بيشتر از 25 ساله محاسبه قرار گيرد شرکت هاى فوق الذکر حسب مورد با ارائه نقشه هاى مربوط و توجيهات فنى از حوزه ستادى وزارت نيرو مجوز لازم را اخذ خواهند نمود.

تغييرات طبيعى بستر رودخانه ها، مسييل ها يا انهار طبيعى در بستر سابق تاثيرى نداشته و بستر سابق کماکان در اختيار حکومت اسلامى است ليکن حريم براى آن منظور نخواهد شد. ط - حريم : آن قسمت از اراضى اطراف رودخانه، مسيل، نهرطبيعى يا سنتى مرداب و برکه طبيعى است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براى کمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات اين آئين نامه توسط وزارت نيرو با شرکت هاى آب منطقه اى و آب و برق خوزستان تعيين مى گردد.

حريم انهار طبيعى يا رودخانه ها اعم از اينکه آب دائم يا فصلى داشته باشند از يک تا بيست متر خواهد بود که حسب مورد با توجه به وضع رودخانه يا نهر طبيعى يا مسيل از هر طرف منتهى اليه بستر وسيله وزارت نيرو و شرکت هاى تابعه آن تعيين مى گردد. (در محدوده شهرها حريم انهار طبيعى و رودخانه ها بطور کلى طبق مصوبه شوراى عالى معمارى و شهرسازى تعيين و پس از موافقت آب منطقه اى ذيربط يا آب و برق خوزستان حسب مورد اعلام خواهد شد ).

ماده 2- شرکت هاى آب منطقه اى و آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به امکانات حد بستر و حريم رودخانه ها، انهار، مسيل ها، مرداب ها و برکه هاى طبيعى موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه ريزى مشخصى و با اعزام کارشناس يا کارشناسان ذيصلاح طبق مقررات اين آئين نامه تعيين نمايند.

ماده 3- شرکت هاى آب منطقه اى و آب و برق خوزستان در هر مورد که بستر و حريم رودخانه و نهر طبيعى و مسيل و مرداب و برکه طبيعى را بطور موضعى تعيين مى نمايند مراتب را به طريق مقتضى کتباً به متقاضى اعلام و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسرى موضوع از طريق پخش اعلاميه هاى محلى (براى يک نوبت ) به اطلاع اشخاص ذينفع مى رسد که بستر و حريم رودخانه و نهر (طبيعى، سنتى ) و مسيل و مرداب و برکه طبيعى مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص مى توانند براى کسب اطلاع از حدود بستر و حريم تعيين شده به شرکت آب مربوطه مراجعه و چنانچه اعتراضى داشته باشند ظرف مدت يک ماه از تاريخ انتشار اطلاعيه اعتراض خود را به شرکت مربوطه تسليم و رسيد دريافت دارند، چنانچه اعتراضى نسبت به بستر و حريم تعيين شده در مهلت مذکور در فوق واصل شود شرکت آب منطقه اى مربوطه اعتراض را به کميسيونى مرکب از دو نفر کارشناس فنى ذيصلاح و يک نفر کارشناس حقوقى که از بين مجرب ترين کارشناسان با ابلاغ مدير عامل منصوب مى شوند ارجاع مى نمايد.

ماده 4- کميسيون مذکور در ماده 3 پس از وصول پرونده مورد اعتراض، گزارش کارشناس يا کارشناسان را مورد بررسى قرار داده و در صورتى که با بستر و حريم تعيين شده موافق باشد آن را مورد تاييد قرار مى دهد والا بعد از اخذ توضيحات از کارشناس يا کارشناسان ذيربط نظر خود را به شرکت اعلام خواهد نمود، چنانچه توضيحات مذکور براى کميسيون قانع کننده نباشد کميسيون مى تواند راساً يا وسيله کارشناسان ديگرى محل را بازديد کند و سپس نظر خويش را در مورد بستر و حريم به شرکت اعلام دارد نظر اين کميسيون قطعى بوده و به منزله نظر وزارت نيرو است .

ماده 5- پس از اعلام نظر کميسيون موضوع ماده 3 اين آئين نامه شرکت آب منطقه اى نسبت به علامت گذارى نهائى حد بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضى اقدام خواهد نمود و نسخه اى از نقشه مربوط به بستر و حريم را براى اطلاع به اداره ثبت اسناد و املاک، بخشدارى و شهردارى حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به ژاندارمرى و شهربانى اعلام خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با همکارى مامورين انتظامى جلوگيرى خواهد کرد.

ماده 6- پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل مرداب و برکه طبيعى در صورتى که شرکت آب منطقه اى قلع و قمع اعيانى اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر و حريم را براى استفاده از امور مربوط به آب و برق لازم بداند براساس مقررات مربوط اقدام خواهد نمود. تبصره - هرگاه اعيانى موجود در بستر و حريم بصورت کشت موقت باشد پس از برداشت محصول مقررات ماده فوق اعمال خواهد شد.

ماده 7- کشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر، مسيل که براى بهره بردارى از آب مزاحمتى ايجاد ننمايد با موافقت کتبى و قبلى شرکت آب منطقه اى ذيربط بصورت اجاره و رعايت اولويت براى مجاورين بلامانع است ولى مستاجر به هيچ وجه حق ايجاد اعيانى و غرس نهال و درخت (به جز زراعت سطحى ) را ندارد در صروت تخلف اراضى مسترد و از فعاليت وى جلوگيرى خواهد شد . شرکت آب منطقه اى ذيربط بايد در اجازه نامه قيد کند که در صورت بروز هرگونه خسارت ناشى از سيل و نظاير آن هيچ گونه مسئوليتى نخواهد داشت تبصره - استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضى بستر بالادست سدها شمول ندارد.

ماده 8- چنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعى، مسيل بصورت طبيعى تغيير نمايد و باقيمانده بستر که بستر مرده ناميده مى شود و کماکان در اختيار دولت است براى اجراى طرحهاى آب و برق استفاده باشد با حدود مشخصى از طريق وزارت نيرو به دستگاههاى متقاضى بصورت اجاره واگذار و نحوه آماده سازى و کناره بندى و ساير شرايط مربوط در سند واگذارى قيد خواهد گرديد.

ماده 9- چنانچه افراد يا شهردارى ها بصورت موردى تقاضاى تعيين حد بستر و حريم رودخانه، انهار يا مسيل يا مرداب يا برکه طبيعى را که در مجاورت ملکى واقع است بنمايد شرکت آب منطقه اى مکلف است با اخذ هزينه کارشناسى طبق تعرفه مصوب وزارت نيرو نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يک از موارد يا د شده به ترتيب مقرر در اين دستورالعمل اقدام نمايد، مشروط بر اينکه تصرفات قانونى اشخاص نسبت به املاک مورد نظر احراز و توسط مراجع ذيطلاح تاييد شده باشد.

ماده 10- چنانچه امکان ديواره سازى و استفاده از اراضى مازاد بستر براى مجاورين وجود داشته باشد شرکت آب منطقه اى ضمن مشخص کردن مجاورين رودخانه يا نهر يا مسيل يا مرداب يا برکه طبيعى و با در نظر گرفتن نکات فنى مربوط به مهندسى رودخانه مشخصات ديواره و مقدار زمين هايى که در اثر ديواره سازى حاصل مى شود را معلوم و به مجاورين اعلام خواهد نمود تا در صورت تمايل به شرکت مراجعه و يا قبول شرايط و مشخصات ديواره سازى براى اخذ اجاره مربوط اقدام نمايند. بستر واقع در پشت ديواره احداثى در اختيار دولت جمهورى اسلامى است شرکت مى تواند پس از تامين ميزان حريم که بلافاصله بعد از ديواره احداثى شروع مى شود باقيمانده بستر را به سازنده ديوار يا در صورت عدم تمايل سازنده به سايرين اجاره دهد.

ماده 11- شرکت هاى آب منطقه اى با همکارى شهردارى ها و ادارات ثبت اسناد و املاک مسييل هاى متروکه را شناسائى خواهند نمود تشخيص متروکه بودن مسيل ها در خارج از محدوده قانونى شهرها با شرکت آب منطقه اى است ولى در داخل محدوده قانونى شهرها شرکت مزبور با همکارى شهردارى ها تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود، در صورت بروز اختلاف نظر، تشخيص وزارت نيرو معتبر مى باشد.

ماده 12- عبور لوله نفت و گاز و غيره از بستر و حريم رودخانه ها، انهار طبيعى مسيل ها، مرداب ها و برکه هاى طبيعى با موافقت وزارت نيرو بلامانع است . ولى مسئوليت حفاظت آنها با دستگاههاى ذيربط خواهد بود. ماده 13- ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف در موقع تحديد حدود املاک واقع در کنار رودخانه، نهر مسيل، مرداب، و برکه طبيعى و شبکه هاى آبيارى و آبرسانى و زهکشى وضعيت ملک مورد ثبت را نسبت به تاسيسات آبى فوق الذکر در روى نقشه ملک مشخص و يک نسخه از آن را همراه با توضيحات لازم براى تعيين يحد بستر و حريم به شرکت هاى آب منطقه اى ذيربط ارسال تا شرکت هاى مذکور حد بستر و حريم تاسيسات آبى را مشخص و به ادارات ثبت اعلام کنند. ادارات ثبت در چنين مواردى تنها پس از وصول پاسخ شرکت هاى آبى منطقه اى مبنى بر تعيين حد بستر و حريم تاسيسات فوق الذکر مجاز به صدور سند مالکيت خواهند بود.

ماده 14- وزارتخانه و موسسات و شرکت هاى دولتى و شهردارى ها و همچنين سازمانها و نهادهاى وابسته به دولت مکلفند قبل از اجراى طرحهاى مربوط به خود و صدور پروانه لازم بستر و حريم.

ماده 15- هرگاه حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و برکه هاى طبيعى و راههاى اصلى و فرعى موجود تداخل نمايند قسمت مورد تداخل براى تاسيسات طرفين مشترکاً مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

علل وقوع سيل

ويژگيهاى سيل حاصل خصوصيات بارندگى و حوضه آبريز است که در اين ميان شدت بارندگى، ميزان نفوذپذيرى سنگها و خاکهاى حوضه، ميزان و نوع پوشش گياهى و خصوصيات ريخت‌شناسى حوضه از اهميت ويژه‌اى برخوردار است.

مهمترين علل وقوع سيل را مى‌توان به صورت زير بيان نمود:

رگبارهاى تند و کوتاه مدت در حوضه آريز کوچک

رگبارهاى شديد و طولانى مدت در حوضه‌ آبريز بزرگ

ذوب برف و يخچالها در اثر افزايش ناگهانى دما

گرفتگى مسير جريان آب در نتيجه از بين رفتن مسير آبراهه‌ها و يا ريختن زباله به داخل آنها

بالا آمدن سطح آب زيرزمينى ناشى از نفوذ مقادير زيادى آب به آبخوانها بويژه آبخوانهاى نسبتا کم عمق و با قابليت انتقال کم

احداث سازه‌هاى نامناسب در مسير جريان آب

تجاوز به حريم بستر آبراهه‌ها از طريق ايجاد اعيانى و غيره

شخم زدن اراضى شيبدار در جهت شيب

افزايش رواناب در اثر تخريب جنگلهل و پوشش گياهى

رانش زمين در حاشيه رودخانه‌ها، استخرها و مخازنى که نسبت به زمينهاى اطراف در ارتفاع بالاترى قراردارند.

مديريت نامناسب سدها و آب‌بندها از طريق رهاسازى ناگهانى آب

شکسته‌شدن سدهاى طبيعى و يا مصنوعى

نکات ايمنى در مورد سيل

در زمينه وضعيت سيل خيزى محل سکونت خود از ارگان‌هاى مسئول مانند سازمان زمين‌سناسى، وزارت نيرو، جهاد کشاورزى و هلال احمر کسب اطلاع نماييد.

اگر محل سکونت شما در پهنه سيل‌خيز قرار دارد نسبت به جابجايى آن اقدام نماييد.

به هشدارهاى سازمان هواشناسى توجه کنيد.

اموال خود را در مقابل سيل بيمه نماييد.

در هنگام بارندگى از خط القعرها، آبراهه‌ها و نقاط پست به سمت نقاط مرتفع دورشويد.

هرگز با وسايط نقليه از ميان سيل عبور نکنيد، به اين نکته توجه کنيد که سيلابى با ارتفاع يک فوت، يک اتومبيل رامى‌تواند درمسير به حرکت در آورد.

در هنگام سيلاب روحيه خود را حفظ نموده و سيستم گاز و برق منزل خود را قطع نماييد.

بعد از فروکش نمودن سيلاب خود را به مناطق امن‌تر برسانيد. در اين هنگام مراقب حوضچه‌هاى باقيمانده از سيلاب باشيد، زيرا ممکن است در برخى از انها به علت سقوط سيم‌هاى برق جريان الکتريسيته وجود داشته‌باشد.

فضاى لازم براى فعاليت گروههاى کمک رسانى فراهم آوريد.


خلاصه فعاليتها و پروژه هاى کميته فرعى – تخصصى پيشگيرى از سيل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه:

به موجب قانون تشکيل کميته ملى کاهش اثرات بلاياى طبيعى در تاريخ 8 مرداد 1370 توسط مجلس شوراى اسلامى و در اجراى بند د ماده 1 آئين نامه اجرايى اين قانون که در ارديبهشت سال 1372 به تصويب هيئت وزيران رسيد ، کميته ياد شده به منظور مبادله اطلاعات، تحقيقات علمى و ارائه راه کارهاى منطقى و عملى جهت پيشگيرى و کاهش اثرات بلاياى طبيعى ناشى از طوفان، آلودگى هوا، سيل و نوسانات آب درياها و درياچه ها و طغيان آب رودخانه ها تشکيل گرديد و مسئوليت کميته فرعى تخصصى پيشگيرى از سيل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه به وزارت نيرو محول شد.

اعضاء اين کميته که فعاليت خود را از اواخر سال 1372 بطور رسمى آغاز نمود عبارتند از :

وزارت کشور وزارت نيرو _ وزارت جهاد کشاورزى _ وزارت راه و ترابرى _ وزارت مسکن و شهرسازى _ وزرات پست و تلگراف و تلفن _ مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن _ سازمان صدا و سيماى جمورى اسلامى ايران _ سازمان هواشناسى کشور و سازمان زمين شناسى کشور . در سالهاى بعد بر حسب ضرورت از نمايندگان سازمان برنامه و بودجه _ بنياد مسکن انقلاب اسلامى _ موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران و مرکز آموزش و تحقيقات جعيت هلال احمر در جلسات کميته دعوت بعمل آمد.

در حال حاضر کميته، هر ماه بطور متوسط يکبار تشکيل جلسه داده و در اين گزارش اهم اقدامات انجام يافته از زمان تشکيل تاکنون ارائه گرديده است. نخستين مصوبات و برنامه ريزى هاى کميته به شرح زير مى باشد:

تهيه و تصويب شرح وظايف کميته فرعى تخصصى پيشگيرى از سيل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه و تصويب آن در کميته ملى کاهش اثرات بلاياى طبيعى.

تهيه شرح وظايف کميته هاى استانى و تصويب آن در کميته ملى کاهش اثرات بلاياى طبيعى.

تهيه و تدوين شرح خدمات مطالعات طرح جامع سيل و تصويب آن در کميته ملى کاهش اثرات بلاياى طبيعي. (بازنگرى شرح خدمات مطالعات جامع سيل براساس نتايج مطالعات انجام شده در دستور کار قرار دارد).

بررسى و تصويب طرحهاى مطالعاتى پيشنهادى و اعتبارات مربوطه.

شرح وظايف کميته فرعى پيشگيرى از سيل و نوسانات آب دريا و طغيان رودخانه:

1. تهيه برنامه هاى مطالعاتى و تحقيقاتى مورد نياز براى کاهش خطرات سيل و بالا آمدن آب دريا و طغيان رودخانه و تعيين دستگاه اجرائى ذيربط.

2. ايجاد ارتباط با مراکز مشابه بين المللى و اخذ تجربيات و ارائه آن به دستگاههاى ذيربط در رابطه با پيشگيرى از سيل و نوسانات آب درياها

3. ايجاد هماهنگى بين دستگاههاى اجرائى مختلف در رابطه با پروژه هاى مطالعاتى و تحقيقاتى پيشگيرى و کنترل سيل.

4. شناسائى روش هاى مختلف در رابطه با پيشگيرى از سيل و نوسانات آب درياها و طغيان رودخانه

5. ايجاد هماهنگى بين کميته هاى فرعى سيل در استانها و اعمال نظارت عاليه بر آنها.

6. ايجاد بانک اطلاعاتى تخصصى در ارتباط با وظايف کميته.

7. تهيه برنامه هاى تبليغاتى و فرهنگى لازم جهت استفاده از امکانات ارتباط جمعى (روزنامه، راديو، تلويزيون و غيره ) به منظور بالا بردن بينش و آگاهى عموم در ارتباط با کاهش خطرات ناشى از سيل.

8. پيشنهاد بودجه سالانه طرحهاى مطالعاتى و تحقيقاتى مورد نياز براى پيشگيرى از سيل و طغيان رودخانه و نوسانات آب دريا به کميته ملى.

9. برگزارى سمينارها و نشستهاى علمى و تحقيقاتى در ارتباط با وظايف کميته در سطح ملى منطقه اى، بين المللى.

10. برگزارى دوره هاى آموزشى خاص کوتاه مدت و پيشنهاد و پيگيرى برگزارى دوره هاى تخصصى دراز مدت و اصلاح واحدهاى درسى از طريق مراجع آموزشى ذيربط.

سايت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني


+ نوشته شده در26 / 11 / 1395ساعت 20:22توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 12

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب