close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
رادار

علوم زمین و توسعه

GIS یک علم است نه یک نرم افزار

سنجش از دور و ليدار ها

 

سنجش از دور و ليدار ها

 

سنجش از دور شامل اندازه‌گیری و ثبت انرژی بازتابی از سطح زمین و جو پیرامون آن از یک نقطه مناسب بالاتر از سطح زمین است. پرتوهای بازتابی که از نوعامواج الکترومغناطیس هستند، می‌توانند دارای منابع گوناگونی همانند پرتوهای خورشیدی، پرتوهای حرارتی اجسام یا حتی پرتوهای مصنوعی باشند.

پرتوهای بازتابیده شده از اجسام زمینی توسطسنجنده‌های ویژه‌ای به صورت قابل نمایش و پردازش ثبت و ذخیره می‌شوند .

كاربرد هاي مهم سنجش از دور

سنجش از دور در بسياري از زمينه هاي علمي و تحقيقاتي كاربردهاي گسترده اي دارد. از جمله كاربردهاي فن سنجش از دور مي توان به استفاده از آن در زمين شناسي، آب شناسي، معدن، شيلات، كارتوگرافي، جغرافيا، مطالعات زيست شناسي، مطالعات زيست محيطي، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، هواشناسي، كشاورزي، جنگلداري، توسعه اراضي و به طوركلي مديريت منابع زميني و غيره اشاره كرد.

سنجش از دورمي تواند تغييرات دوره اي پديده هاي سطح زمين را نشان دهد و در مواردي چون بررسي تغيير مسير رودخانه ها، تغيير حد و مرز پيكره هاي آبي چون درياچه ها، درياها و اقيانوسها، تغيير مورفولوژي سطح زمين و غيره بسيار كارساز است. افزون بر اين يك سيستم سنجش از دور با توجه به اين كه بر اساس ثبت تغييرات واختلافهاي بازتابش الكترومغناطيسي از پديده هاي مختلف كار مي كند، ميتواند حد و مرز پديده هاي

زميني اعم از مرز انواع خاكها، سنگها، گياهان، محصولات كشاورزي گوناگون و ... را مشخص كند. سنجش از دور در پيش بيني وضع هوا و اندازه گيري ميزان خسارت ناشي ازبلاياي طبيعي،كشف آلودگي آبها و لكه هاي نفتي در سطح دريا، اكتشافات معدني نيز كاربرد دارد. بدون شك استفاده از اين فن در مطالعات اكتشافي و منابع طبيعي و ساير موارد پيش گفته نه تنها سرعت انجام مطالعات را بيشتر مي كند،بلكه از نظر دقت و هزينه و نيروي انساني نيز بسيار با صرفه تر است.

در زمينه كاربردهاي داده هاي ماهواره اي مي توان به طور اختصار به موارد زير اشاره كرد:

1 : مطالعه تغييرات دوره اي

برخي از پديده ها و عوارض سطح زمين در طي دوره زماني تغيير مي يابد. علت اين تغييرات مي تواند عوامل طبيعي مانند سيل، آتشفشان، زلزله، تغييرات آب و هوايي، يا عوامل مصنوعي مانند دخالت انسان در محيط زيست باشد. براي مثال تغيير سطح آب درياي خزر در طي يك دوره ۱۰ تا ۲۰ ساله، تغيير ميزان سطح پوشش و جنگلها درشمال كشور و تغيير پوشش گياهي نخل در جنوب كشور و ميزان آسيب آنها در دوران جنگ را مي توان با استفاده از داده هاي ماهواره اي با دقت بسيار زيادي مطالعه كرد.

2 : مطالعات زمين شناسي

با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان مرزهاي بسياري از سازندهاي زمين شناسي را از يكديگر تفكيك كرد، گسله ها را مورد مطالعه قرار داد ونقشه هاي گوناگون زمين شناسي تهيه كرد. از جمله نقشه هاي زمين شناسي گوناگون كه با استفاده از داده هاي ماهواره اي مي توان تهيه كرد، نقشه گسله ها و شكستگي ها، نقشه سازندهاي سنگي مختلف، نقشه خاكشناسي و نقشه پتانسيل ذخاير تبخيري سطحي را ميتوان نام برد. افزون براين با توجه به گستره بسيار وسيع زير پوشش هر تصوير ماهواره اي، چنين تصاويري براي مطالعات كلان منطقه اي براي زمين شناسان بسيار مفيد است.

3 : مطالعات كشاورزي وجنگلي

تشخيص وتمايزگونه هاي گياهي مختلف، محاسبه سطح زير كشت محصولات كشاورزي، مطالعه مناطق آسيب ديده كشاورزي براثركم آبي يا حمله آفتهاي مختلف به آنها از جمله مهمترين كاربردهاي داده هاي ماهواره اي است. تهيه تقشه جامع پوشش گياهي هر منطقه، تهيه نقشه آبراهه ها و ارتباط آنها با مناطق مستعدكشت و برآورد ميزان محصول زير كشت از كاربردهاي ديگر چنين اطلاعاتي است. لازم به ذكر است كه وزارت بازرگاني و كشاورزي كشور ايالات متحده آمريكا از ابتداي تكوين تكنولوژي سنجش از دور همه ساله محصول كشاورزي كشور آمريكا وتمام كشورهاي جهان را با استفاده ازتصاوير ماهواره اي برآورد

مي كند تا براي برنامه ريزي بازار و توليد اطلاعات مفيد و لازم را بدست آورد. افزون بر اين مطالعه ميزان انهدام جنگلها و يا ميزان پيشرفت جنگل كاري از كاربردهاي ديگر اين تصاوير است.

4 - مطالعات منابع آب

مطالعه آبهاي سطحي منطقه و تهيه نقشه آبراهه ها، بررسي تغيير مسير رودخانه ها بر اثر عوامل طبيعي يا مصنوعي، تخمين ميزان آب سطحي هر منطقه از جمله جالبترين كاربرد داده هاي ماهواره اي است.كشور ما از جمله كشورهايي است كه با وجود داشتن منابع آبهاي سطحي در بسياري مناطق از مشكل كم آبي رنج مي برد، كه استفاده از تکنولوژی نوین و به دست آوردن اطلاعات دقیق می تواند راهگشای استفاده بهتر از منابع کشور باشد .

5- مطالعات دریایی

از تكنولوژي سنجش از دور بخصوص در چند زمينه مهم كاربردهاي دريايي مي توان استفاده كرد كه ازآن جمله مطالعات دوره هاي پيشروي و پسروي كرانه دريا؛ مطالعات عمومي ويژگيها و خصوصيات توده هاي آبي مثل نقشه دماي سطح و رنگ آب و نقشه تراكم ميزان كلروفيل و پلانكتون و مطالعات مربوط به تأثير ساير پديده ها بر دريا، از جمله وضعيت حركت وتندي امواج دريا و غيره هستند.

تابحال سنجنده ها و ماهواره هاي مخصوصي فقط براي مطالعات درياها و اقيانوسها طراحي وساخته شده است. مهمترين اين ماهواره هاعبارتند از ماهواره “ موس” ژاپن وماهواره “ سي ست” آمريكا.

براي آگاهي بيشتر از جزئيات سنجنده ها و كاربردهاي آن به بخش مربوط به اين ماهواره در همين گزارش رجوع كنيد.

6- مطالعه بلاياي طبيعي

امروزه برآورد ميزان خسارت ناشي از بلاياي طبيعي از قبيل سيل، زلزله، آتشفشان، طوفان وغيره با استفاده از داده هاي ماهواره اي بسيار متداول است. تعيين راهبرد مناسب براي جلوگيري وكاهش خسارت بلاياي طبيعي از جمله ديگر كاربردهاي داده هاي ماهواره اي است.

مهمترين قابليتهاي داده هاي سنجش از دور

داده هاي سنجش از دور به دليل يكپارچه و وسيع بودن،تنوع طيفي، تهيه پوشش هاي تكراري و ارزان بودن، درمقايسه با ساير روشهاي گردآوري اطلاعات از قابليت هاي ويژه اي برخوردار است كه امروزه عامل نخستين در مطالعه سطح زمين و عوامل تشكيل دهنده آن محسوب مي شود. امكان رقومي بودن داده ها موجب شده است كه سيستم هاي كامپيوتري بتوانند از اين داده ها به طور مستقيم استفاده كنند وسيستم هاي داده ها جغرافيايي و سيستم هاي پردازش داده ها ماهواره اي با استفاده از اين قابليت طراحي و تهيه شده است. سهل الوصول بودن داده ها، `مي شود.

استفاده از ليزر در فاصله‌يابي :

يافتن فاصله هدف مورد نظر از مشكلات دائمي توپچيها و ضدهوايي‌ها بوده است . فاصله‌ياب ليزري ، اساساً از يك ليزر ، يك منبع توان ، يك سلول فتوالكتريك و يك كامپيوتر رقمي كوچك تشكيل مي‌شود . پرتويي كه ليزر مي‌فرستد ، پس از برخورد به هدف بازتابيده مي‌شود و وارد سلول فتوالكتريك مي‌گردد . از روي زمان رفت‌وبرگشت فاصله هدف ، توسط كامپيوتر محاسبه و بر حسب هر واحدي كه بخواهد ثبت مي‌شود . نوعي فاصله‌ياب ليزري كه براي ناتو ساخته شده ، به اندازه يك تفنگ نسبتاً بزرگي است كه منبع توان و كامپيوتر آن را مي‌توان در بسته‌اي روي پشت حمل كرد . فاصله‌يابهاي ليزري تا مسافت 11 km را با دقتي حدود 5/4 متر تعيين كرده‌اند

لیزر و کاربرد آن در نقشه برداری:

موارد كاربرد ليزر تنها به فاصله يابي ماهواره اي محدود نمي شود. اگر چه در SLR فاصله يابي طولهاي بلند از ايستگاه زميني به ماهواره ها انجام مي شود و دقت هاي اين اندازه گيري در هر نسل بهتر شده است و از حدود 10متر (نسل اول) به حدود 2ميلي متر (نسل چهارم) رسيده است. چون ليزرهاي تكرنگ واگرايي ندارند ، براي هر امتداد دهي در كارهاي نقشه برداري بسيار مناسبند و در موارد بسيار دقيق نظير حفاري هاي تونل ها، نقشه برداري هاي زيرزميني نظير مترو و در رسيدن به نقطه Break throgh كه از دو طرف حفاري مي شود تا به هم برسند كاملاً كاربرد دارند. با توجه به اهميت ليزر در دستيابي به اين دقت هاست كه شركتهايي از قبيل Spectra physics آمريكا و MDL انگلستان دستگاههاي خاصي را براي اين گونه الكترواپتيكال ، الكترومغناطيسي يا مايكروويو مي شناسيم ولي انواع ديگري از طوليابها مورد استفاده اند كه به طولياب ليزري موسوم اند. مثل AGA-8 ژئوتزونيكس يا DI3000-R لايكا كه در آن ها از ليزرهاي با منبع جامد نظير ياقوت يا نئودميوم استفاده نمي شود ، بلكه منبع آنها نيمه هادي است. از جمله اين نيمه هادي كاليوم- آرسنايد را مي توان نام برد. اين نيمه هادي مثل مثل ديودگاليوم آرسنايد است ، منتها پرتو تك رنگ خارج مي كند ، خود برانگيخته است و ايجاد ليزري مي كند كه براي تعيين موقعيت هاي دقيق و براي جاهايي كه دقت امتدادي مدنظر است ، مورد استفاده قرار مي گيرد.

ليزر را مي توان بر اساس منبع توليد آن به سه دسته جامد ، نيمه هادي و گازي تقسيم كرد. ليزر در واقع از هليوم نئون ايجاد مي شود. توضيح لازم اين كه اولين بار در سال 1961 مخترعي ايراني بنام پروفسور علي جوان در آمريكا گازي را ابداع نموده است كه در ترازيابي ها با گستردگي فوق العاده مورد استفاده قرار مي گيرد. توان و شدتجريان پرتوهاي ليزر گازي بسيار كم است و در صورت اصابت با بدن نقشه بردار ايجاد صدمه نمي كند. پس در ترازيابي هاي چرخشي (Rotary) وسيعاً كاربرد دارد. براي استفاده از ليزر در ترازيابي با شاخص به واسطه اي خاص نياز است. Detector روي شاخص بالا و پايين مي رود و به محض دريافت پرتو ليزر گازي در محل دقيق ارتفاع پرتو مي ايستد و در واقع ارتفاع را با دقت بالا تعيين مي كند.

فاصله يا بهاي ليزري

فاصله ياب ليزري مبتني بر همان اصولي است كه در رادارهاي معمولي از آن ها استفاده مي شود. يك تپ كوتاه ليزري ( معمولا با زمان 10 تا 20 نانوثانيه) به سمت هدف نشانه گيري مي شود و تپ پراكنده برگشتي بوسيله يك دريافت كننده مناسب نوري كه شامل آشكارساز نوري است ثبت مي شود. فاصله مورد نظر با اندازه گيري زمان پرواز اين تپ ليزري به دست مي ايد. مزاياي اصلي فاصله ياب ليزري را مي توان به صورت زير خلاصه كرد
الف) وزن - قيمت و پيچيدگي آن به مراتب كمتر از رادارها معمولي است.

ب) توانايي اندازه گيري فاصله حتي براي هنگامي كه هدف در حال پرواز در ارتفاع بسيار كمي از سطح زمين ويا دريا باشد.

اشكال عمده اين نوع رادار در اين است كه باريكه ليزر در شرايط نامناسب رويت به شدت در جو تضعيف مي شود. فعلا چند نوع از فاصله يابهاي ليزري با بردهاي تا حدود 15 كيلومتر مورد استفاده اند :

:
الف) فاصله ياب هاي دستي براي استفاده سرباز پياده ( يكي از آخرين مدل هاي آن در آمريكا ساخته شده كه در جيب جا مي گيرد و وزن آن با باتري حدود 500 گرم است.


:
ب) سيستم هاي فاصله ياب براي استفاده در تانكها 

ج) سيستم هاي فاصله ياب مناسب براي دفاع ضد هوايي


اولين ليزرهاي كه در فاصله يابي از آن ها استفاده شد ليزرهاي ياقوتي با سوئيچ Q بودند. امروزه فاصله يابهاي ليزري اغلب بر اساس ليزرهاي نئودميم با سوئيچ Q طراحي شده اند. گرچه ليزرهاي CO2 نوع TEA در بعضي موارد ( مثل فاصله ياب تانك ها ) جايگزين جالبي براي ليزرهاي نئودميم است .

Light Detection and Ranging (LIDAR)

Laser Detection and Ranging (LADAR)

1- بررسی سنجنده های فعال وغیرفعال

انواع سنجنده های فعال:

الف- رادار التیمتری

ب- اسکترومتر

ج-SAR and SLAR

د- LIDAR

انواع سنجنده های LIDARوکاربرد های ان:

الف- جنگلداری

ب- مناطق شهری

ج- فتو گرامتری

د- هیدرولوژی وهیدروگرافی

نکته:انگیزه کار- کشورهای در حال توسعه ویا توسعه یافته ، نیاز به اخذ اطلاعات مکان مرجع دارند.

- طبقه بندی اطلاعات Geo Spatial :

الف- اطلاعات مکانی

ب‌- اطلاعات توصیفی

طراحی سیستم های GIS پرهزینه بوده ، تمام کشورها نیاز به اخذ اطلاعات دارند،دردنیای امروز اطلاعات فوق العاده ارزشمند است،کشورهای پیشرفته پس از انقلاب صنعتی وارد عصر اطلاعات شده اند. رقابت در دنیای امروز روی تولید اطلاعات است،در این زمینه RS می تواند کمک شایانی انجام دهد. در علم سنجش از دور باید به سنجنده ها توجه داشت،انها را طبقه بندی نمود.

انواع سنجنده ها :

الف- سنجنده های فعال : منبع انرژی در خود انها وجود دارد.

ب‌- سنجنده های غیر فعال : انرژی را از منبع دیگری بدست می اورند.

همه اشعه هایی که از یک نقطه ساخته می شوند روی تصویر دوباره روی یک نقطه متمرکز میشود ، سیستم هایی که فعالند،اکثرا non-imaging (هیچ تناظری بین سیگنا ل ورودی و خروجی وجود ندارد) می باشند .

-sounding : براساس سیستم صوتی طراحی شده ودر زیر دریایی وهیدروگرافی استفاده می گردد.

- سنسورهای فعال غیر تصویری :

سنسورهای فعال غیر تصویری دو هدف را دنبال نموده اند :

الف - اندازه گیری فاصله تا هدف Rang

ب- اندازه گیری قدرت موج برگشتی Power

- سنجنده های رادار التیمتری:

موج را بصورت پالس می فرستد وبرگشت را اندازه گیری نموده، فاصله را با دقتcm2 اندازه ومحاسبه مینماید.

نکته: با اندازه گیری ارتفاع ابها ،ژئوئید را طراحی نموده اند.

پس از اختراع لیزر توسط پرفسور جوان ، ازطول موجهای لیزری در سنجنده ها استفاده نموده اند وسیستم هایی به نام سیستم پروفیل برداری لیزری طراحی نموده اند.

در سیستم های SAR and SLAR میتوان شکل هندسی زمین را داشته باشیم.

در رادار تصویر برداری برای هر نقطه،دو پارامتر الف-هندسه ، ب- شدت موج بررسی می گردد.(سیستم LIDAR شدت موج وفاصله را اندازه گیری می کند.)

در تکنولوژی رادار طول موج بین mm1 ،cm100(امواج ماکرویو) می باشد وبالا تر از ان طول موج رادیویی می شود. در این بحث دقت هندسی به فاصله تا هدف ،طول موج وطول انتن دارد.

SLAR : قابلیت نصب برروی هوا پیما داردو به صورت مایل منطقه را تصویربرداری نموده ومنطقه زیر خود را برداشت نمی گردد.

SLAR (Side Looking Airbord Range)

SAR : قابلیت نصب بر روی ماهواره داردو با یکسری روشهای ریاضی طول انتن را به صورت مجاز،زیاد می نماید.

SAR (Syathetic Aperture Radar )

وقتی این ماهواره ها تصاویر را چند مدله پردازش می کنند،وضوح تصاویررا از فاصله km 1 به m 10 می رسانند،که در کشورهای امریکا،اروپا و روسیه انجام شده است.

با توجه به مساله که گفته شده دقت به طول انتن وفاصله بستگی دارد،اگر قرار بود سیستمSLAR بر روی ماهواره قرار گیرد دقت پیکسلها در حد چند کیلو متر بود برای رفع این مشکل سیستم SAR که یک سیستم اندازه گیری همزمان است طراحی گردید.

- روند پیدایش سنسور ها:

الف- تصاویر انالوگ هوایی

ب- تکنولوژی CCD و مدارات الکتریکی

- مزایای تصاویر انالوگ هوایی:

الف- تصویربرداری در محدوده طیف مرئی

ب- سنسورهای غیرفعال تصویری

ج- مدل سه بعدی عوارض را تهیه می نماید.

- معایب تصاویر انالوگ هوایی:

الف- به ظرفیت بالای ذخیره سازی نیاز دارد.

ب‌- احتمال حذف داده ها

ج‌- به زمان زیاد نیاز دارد.

د- روی روشنایی منطقه هیچ کنترلی وجود ندارد.

- مزایای تکنولوژی CCD:

الف- سنجنده غیرفعال تصویری ،دیجیتالی است.

ب‌- پوشش محدود واز طیف الکترومغناطیسی است.

ج‌- ارسال مستقیم اطلاعات به ایستگاه زمینی.

- معایب تکنولوژی CCD:

الف- حجم بالای اطلاعات

ب‌- الگوریتم های پردازش کار را نداریم.

ج- روشنایی منطقه قابل کنترل نیست.

سپس به این تکنولوژی رسیدند که می توان حرارت را نیز ثبت کنیم ودرواقع اطلاعات گرمایی دریافت نماییم،سنجنده های TI و اسکنرهای ماکرویو غیرفعال را ایجاد کردند.

نکته: همه عوارض بالای صفر کلوین از خود موج پخش می کند پس باید گیرنده حساسیت بالا داشته باشد.در Termal Information طول موج گرمایی 3 تا 14 میکرومتر وطول موج ماکرویو0.15 cm - cm 30 می باشد.

- کارایی ماکرویو اسکنرهای غیرفعال:

1. اندازه گیری الودگی رودخانه ها

2. ایزوله سازی ساختمانها

3. کاربریهای نظامی (اکتشاف تجهیزات مخفی شده )

4. بررسی وضعیت سلامت گیاهان

5. دمای سطح اب اقیانوسها

6. وضعیت یخهای قطبی

7. اکتشاف معادن

- معایب سیستم های ماکرویو اسکنرهای غیر فعال :

الف- هزینه سنجنده های TI بالا است.

ب‌- از لحاظ کالیبراسیون دچار مشکل هستند.

ج‌- از لحاظ تفسیر مشکل دارند.

د- هیچ کنترلی روی روشنایی تصویر نداریم.

وقتی مساله سنجنده های فعال مطرح گردید ،سنجنده های رادار التیمتری واسکترومیتر (که از این سنجنده برای تعیین جنس ماده استفاده می شود)،روش ان است که ماهواره در مسیر حرکت خود به طور مداوم از یک منطقه موج دریافت وارسال میکند.

- سنجنده های فعال:

الف- رادار التیمتری: فقط فاصله را اندازه گیری میکنند.

ب‌- اسکترومیتر: علاوه بر فاصله برای موج برگشتی یک عددو کد را هم جهت می کنند،که

میتوان برای تعیین جنس اشیا استفاده کردوروشنایی را ذخیره می نماید.

- معایب سنجنده های فعال :

الف- اندازه گیری فاصله همزمان انجام می شود.

ب- طیف سیستم تصویر برداری ،غیرتصویری است.

چون با سنجنده های فوق نتوانستند شکل هندسی زمین را تشکیل دهند،با استفاده از ایجاد فرمولهای ریاضی در جهت رفع مشکل بر امده ورادارهای SLAR and SAR را طراحی نموده اند.

- مزایای سیستم SLAR and SAR :

الف- سنسورهای تصویر فعال ست.

ب‌- طول موج انها بین 1cm تا 100cm است.

ج‌- قابلیت اندازه گیری ارتفاع موج دریا

د‌- قابلیت اندازه گیری زبری سطح مواد

ه‌- تصاویر اینترفرومتری را می توان دریافت کرد.

- معایب سیستم SLAR and SAR:

الف- موج راداری در اب نفوذ نمی کند.

ب- زیاد دقیق نیست.(در حد 1m-3m)

لیزردراب می تواند نفوذ نمایدبا توجه به این هدف سیستم های لیزری وLIDAR طراحی شده است.

- مزایای سنجنده های لیزری وLIDAR:

الف- سنسورهای فعال غیرتصویری دارند.

ب‌- از نظر معادلات شبیه معادلات ماکرویو است.

ج‌- دریافت مستقیم اطلاعات سه بعدی

د- اطلاعات سطح وکف اب ذخیره می شود.

- معایب سنجنده های لیزری وLIDAR:

الف- سیستم درهرصورت طبیعت غیرتصویری دارد.

ب- دراین سنجنده ها طیف وccd را نداریم،فقط x،y،zذخیره شده است.

- رادار التیمتری:

یکی از مهمترین مشخصات ان فرکانس بالای پالس می باشد.(1700 p/s)

توپوگرافی از سطح اب وبررسی برگشت ازسطح دریا(چون بیشتر برای محیط هایی که آب وجود دارد طراحی شده است.)از مهمترین کاربرد های آن می باشد.

- مزایای رادار آلتیمتری :

الف بررسی جزر و مد دریا ها

ب بررسی توپوگرافی سطح یخ های قطبی

ج پدیده النینو

د ژئودزی ( تعیین سطح ژئوئید )

- محدودیتهای رادار آلتیمتری :

الف بخار آب موجود در جو میتواند این موج را جذب کند

ب یون های موجود در جو

ج دارای دقت نهایی cm 2 است

سيستمهاي ليدار

شركت مهندسي نورآفرين شريف در حال حاضر پس از انجام پروژه طراحي اوليه و شبيه سازي سيستم ليدار در حال بررسي نهايي براي ساخت اولين ليداركشور براي مطالعه ابر مي باشد.

از فعالیتهاي انجام شده در اين حوزه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

· شبيه سازي انتشار نور ليزر در جو (جذب، شكست، پرامندگي از ذرات، تلاطم ،

شكوفه زني حرارتي و ساير پديده هاي غير خطي اشاره نمود)

· شبيه سازي سيستم ليدار براي حل معادله وارون پراكندگي ابر و تاثير نويز

سيستم بر دقت داده ها

· طراحي يك سيستم ليدار براي بررسي پارامترهاي مشخصه ابر

بررسي ابرها، جايگاه ويژه‌اي در مسائل مختلف اندازه‌گيري ليزري پارامترهاي اتمسفر دارد.

محيط ابر، سيگنالهاي قوي پراكنده شده ايجاد مي‌نمايد كه تكنيك مناسبي براي بررسي دقيق لايه‌هاي ابر است و مي‌تواند كميتهاي لازم در تئوري‌هاي ديناميك ابر را اندازه‌گيري كند (ضخامت، ارتفاع، محتوا يا غلظت آب، انعاع ميانگين و محتملترين شعاع ذرات ابر).در بررسي‌هاي بلندبرد (سنجش از دور)، استفاده از تكنيكهاي ليزري و ليدار در تحقيقات شعاع ذرات ابر).

اتمسفري بويژه در بررسي ساختار ريز و همچنين ديناميك پروسه‌هاي سريع ابر از جايگاه ويژه‌اي برخوردار هستند. در اين روشها علاوه بر كميتهاي ميانگين اندازه‌پذير كه توسط روشهاي معمول بدست مي‌آيد، مي‌توان كميتهاي ساختاري (توزيع اندازه، غلظت و شكل هندسي ذرات)، را با دقت بسيار زياد برحسب ارتفاع و زمان تعيين نمود.

پيش‌بيني ديناميك جو، بدليل ساختار بسيار پيچيدة آن عموما“ براساس محاسبات آماري و بر مبناي كميتهاي ميانگين اندازه‌پذير صورت مي‌پذيرد. اما امروزه در مدلهاي هواشناسي كميتهاي ساختار ريز اتمسفر و بررسي تغييرات آنها با ارتفاع و زمان مي‌تواند تاثير چشمگيري در تصحيح مدلها و پيش‌بيني‌هاي دقيق‌تر داشته باشد. بويژه اين كميتها مي‌تواند در كنترل بارش (پيش‌بيني، مديريت، توليد يا عدم توليد) نقش بسزايي ايفا نمايد. نتايج اين طرح مي‌تواند سازمان هواشناسي را به بهره‌گيري صحيحتر از فن‌آوري ليدار در پيش‌بيني‌هاي خود رهنون سازد و راه را براي حضور اين فن‌آوري بعنوان يك فن‌آوري نوين در تجهيزات هواشناسي هموار نمايد

در طرح انجام شده، اندركنش نور ليزر با ذرة منفرد و سپس مجموعه‌اي آماري از ذرات،

مدلسازي و شبيه‌سازي مي‌گردد. براساس مدل ارئه شده، با حل مسالة وارون، پارامترهاي

ساختار ريز ابر كه در مسالة ديناميك ابر و پيش‌بيني بارش اهميت فوق‌العاده‌اي دارند

بدست مي‌آيد (تابع توزيع اندازة ذرات، غلظت و شكل هندسي آنها).

براي اندازه‌گيري پارامترهاي ساختار ريز، و نيز حل عددي معادلة معكوس، روشهاي مختلفي

وجود دارد كه ضمن بررسي و مقايسة آنها، سيستم اندازه‌گيري و رهيافت عددي مناسب ارائه

خواهد گرديد كه منجر به طراحي اولية سيستم ليدار مورد نظر مي شود.

در پايان اين سيستم و اطلاعات استخراجي براساس مدل شبيه‌سازي و با حل مسئلة وارون، پارامترهاي ساختار ريز ابر و از روي آن كميتهاي ميانگين لازم در مدلسازي ديناميك ابر، ارائه شده است.


+ نوشته شده در12 / 11 / 1395ساعت 22:11توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 45

سنجش از دور راداری

مفاهیم اولیه رادار

سنجش از دور توسط سنجنده‌های رادار تا اندازه‌ای شبیه سنجش از دور اپتیکی است که جهت تولید تصویر از عوارض زمینی استفاده می‌شود تصویر رادار در اصل ثبت فعل و انفعال بین انرژی الکترومغناطیسی ارسالی و عارضه زمینی است.تصویر تشکیل شده به متغیرهایی از قبیل: شکل هندسی ، میزان پستی بلندی سطح ، میزان رطوبت هدف و سایر ویژگیها مانند هندسه بین سنجنده و هدف ، جهت دید سنجنده نسبت به هدف و … بستگی خواهد داشت.تفاوتهای زیادی بین طرز تشکیل تصویر و نمایش آن در سیستمهای رادار با سیستمهای نوری مکانیکی و الکترواپتیکی وجود دارد،برای درک و تفسیر یک تصویر رادرار می‌بایستی از پیکر بندی یک سیستم رادار و چگونگی تبدیل فعل وانفعالات بین موج و هدف به یک تصویر رادار اطلاع داشته باشیم.

 

در سنجش از دور


ادامه مطلب

+ نوشته شده در09 / 11 / 1395ساعت 17:34توسط GIS&RS | | تعداد بازدید : 105

مطالب قبلی

» دریافت رایگان ارزدیجتال ملی
» ‌قانون مربوط به اصلاحات اراضي ‌مصوب 24 اسفند ماه 1338 ‌فصل اول - تعاریف
» کسب درامد از اولین سایت ارز دیجیتالی ایرانی
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه شاهرود چای
» نقشه های GIS حوزه آبخیز رودخانه گلپایگان
» پایان نامه مدل‌سازی حوادث بحرانی مترو شهر تبریز در محیط GIS مطالعه موردی: خط 1 مترو
» کتاب سنجش از دور حرارتی
» مدل های رقومی ارتفاع 12.5 متری
» رنگ خاک
» آبخيزداري 2
» اهمیت زهکشی و استفاده بهینه از
» اشکال فرسایش بادی
» پدیده جهانگرمایی
» Thermal Remote Sensing in Land Surface Processes
» دانلود نرم افزار آرک هیدرو ArcHydroTools
» دانلود رایگان فیلم آموزشی سنحش از دور دکتر ولیزاده
» دانلود نقشه GIS کاربری اراضی، کیفیت مصالح، تراکم ساخت، مساحت قطعات شهر بجنورد
» دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» منابع آزمون دکتری سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
» مقطع دکتری رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
» سنجش از دور راداری
» از کدام تصاویر ماهواره ای می توان DEM استخراج کرد؟
» مقایسه تصاویر لندست ۸ و ۷
» تفاوت DEM، DTM، DSM چیست؟
» مدل رقومی زمین (DTM) چیست؟
» سنجش از دور حرارتی
» کاربرد های سنجش از دور

صفحات وبلاگ

جلوگیری از کپی کردن مطالب